ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານເທັກໂນໂລຍີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (IT) ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ (SUFORD-SU) ຮ່ວມກັບອົງການອະນຸລັກສັດປ່າສາກົນ ແລະສະຫະພາບເອີລົບ, ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງ ຫ້ອງການ ເຟລັກ/FLEGT (ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍປ່າໄມ້, ທຳມາພິບານ ແລະ ການຄ້າ) ເພື່ອຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຍີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍແບບປະສົມປະສານ ໃຫ້ແກ່ຫ້າແຂວງແລະພະນັກງານ ຈຳນວນ 20 ຄົນ ທີ່ປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ, ແຕ່ວັນທີ 8-10 ພະຈິກ 2016.

Ivory Training, Pakse copy

ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນສຸມໃສ່ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳໃຊ້ ທັນກັບສະພາບຂອງ ຮູບແບບອັນໃໝ່ ຂອງລະບົບ ສະປີຣີດ/ SPIRIT (ການລາຍງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ວຍໂທລະສັບມືຖື ແລະ ການຕິດຕາມຮ່ອງຮອຍ) ທີ່ໄດ້ພັດທະນາຂື້ນໂດຍ ກົມກວດກາປ່າໄມ້; ເຕັກນິກ ການລະບຸຕົວຕົນຂອງງາຊ້າງ, ການຍຶດ, ແລະຕ່ອງໂສ້ການຄຸ້ມຄອງ; ແລະລະບົບ ກູໂກ້ດຣາຍ/ Google Drive (ລະບົບການແລກປ່ຽນແລະຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ).

SPIRIT Training, Pakse copy

ທຸກແຂວງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ແມ່ນໄດ້ຮັບ ແທັບເລັດ ໃໝ່/tablets ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະບົບສະປີຣີດ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບອຸປະກອນ ລະບຸຕົວຕົນຂອງງາຊ້າງ.

ຮູບແບບວີທີການຮ່ວມມືແບບປະສົມປະສານ ໃນການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານງົບປະມານ ໄປພ້ອມກັບການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັນລະຫວ່າງແຂວງກັບແຂວງ.