ລັດຖະບານ ປະສານງານ ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມລະຫວ່າງ ຊາວກະສິກອນ

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນາມ ສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖີ່ນ ເພື່ອເຮັດບັບລຸ ການປັບປຸງຊີວິດການເປັບຢູ່ແບບຍືນຍົງ ຜ່ານທຶນພັດທະນາຊີວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງບ້ານ.ທຶນດັ່ງກ່າວ ໂດຍພື້ນຖານແມ່ນສຸມໃສ່ ບັນດາກິດຈະກຳ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍຍົກສູງ ມາດຖານການດຳລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ ປ່າໄມ້ແລະຊັບພະຍາກອນແບບຍືນຍົງ.

ຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຄື: ອຸດົມໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະຫລວງນ້ຳທາ, ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ໝາກແໜ່ງແມ່ນ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ມີຄົວເຮືອນຕ່າງໆຫລາຍກວ່າ 2.880 ຄົວເຮືອນ ໄດ້ເລືອກເອົາ ການປູກໝາກ ແໜ່ງ (ໝາກແໜ່ງພັນກວາງຕຸ້ງແລະພັນປາກຊ່ອງ) ຢູ່ໃນບົດສະເໜີຂໍທືນພັດທະນາຊີວິດການເປົນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

(Picture Vilasack Chanthamith)

ເພື່ອປັບປຸງຂອດເຊື່ອມໂຍງຊາວກະສິກອນ ກັບຕະຫລາດ ແລະ ຍົກສູງ ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້(NAFRI) ໄດ້ເປັນຜູ້ນຳພາ ດຳເນີນການ ປະເມີນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍຮ່ວມກັບ ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະສະຫະກອນ (DAEC),  ພະແນກຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ ແລະເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ກົມປ່າໄມ້, ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງແລະແຂວງ, ຊາວຄ້າຂາຍໃນທ້ອງຖີ່ນ ແລະຜູ້ນຳຊຸມຊົນ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອເພີ່ມ ການປຸງແຕ່ງວັດຖຸດິບຂອງທ້ອງຖີ່ນ ແລະເຮັດໃຫ້ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂື້ນ ເພື່ອໃຫ້ ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນໃຫຍ່ ຕົກເປັນຂອງຊາວກະສິກອນ.

(Picture NAFRI)

ການຝຶກຫັດຮ່ວມກັນ ເຫລົ່ານີ້ ລວມມີການປະຊຸມຂອງພາກສ່ວນ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ, ການສຳພາດບຸກຄົນ ແລະ ການສັງເກດຢູ່ພາກສະໜາມ. ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ເກັບກຳເອົາຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫລາຍຢ່າງທີ່ມີ ຄຸນຄ່າ ຊຶ່ງຈະເຜີຍແຜ່ຕໍ່ໄປໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖີ່ນໂດຍ ການບໍລິການສົ່ງເສີມກະສິກຳແລະປ່າໄມ້. ສຳຄັນກວ່ານັ້ນແມ່ນໄດ້ສ້າງເວທີໃຫ້ແກ່ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ຊຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ ມີການປຶກສາຫາລື ຫລາຍປະເດັນ ນັບແຕ່ຄຳຖາມດ້ານວິຊາການລ້ວນໆ ຈົນຮອດການເຮັດສັນການຄ້າ, ໂກຕາ ແລະ ອາກອນຕ່າງໆ.

(Picture Vilasack Chanthamith)

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ກຳນົດເອົາ ຊາວກະສິກຳທີ່ມີແນວຄິດລິເລີ່ມນຳພາ ແລະ ບັນດາກຸ່ມເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ມີປະສົບການ ທີ່ພວມມີບົດບາດອັນສຳຄັນ ໃນກິດຈະກຳ ສົ່ງເສີມ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນ. ຊາວກະສິກອນທີ່ນຳພາ ແລະກຸ່ມເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຢູ່ໃນ “ໂຮງຮຽນພາກສະໜາມຂອງຊາວກະສິກອນ” ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າແລກປ່ຽນ ປະສົບການຮ່ວມກັບຊາວກະສິກອນຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ຈາກຂົງເຂດອື່ນໆ.