ພາບລວມ

ໂຄງການ ຊູຝອດ ເອັດສ໌ຢູ

ໂຄງການຊູຝອດ ພາກຂະຫຍາຍ ຈະຖອດຖອນເອົາບົດຮຽນ ແລະເສີມຂະຫຍາຍ ຜົນສຳເລັດຕ່າງໆ ທີ່ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍາດມາໄດ້ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮູບແບບວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ຊູຝອດ ແລະ ຊູຝອດ ເອເອັບຟ໌.

ໂຄງການຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນບັນດາກິດຈະກຳ ຢູ່ເຂດປ່າຜະລິດ 16 ແຫ່ງ ທີ່ນອນຢູ່ໃນໂຄງການແລ້ວ ແລະ ຍັງຈະຂະຫຍາຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ ແລະມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອໃຫ້ກວມເອົາເຂດປ່າຜະລິດຕື່ມອີກ 25 ແຫ່ງ, ໃນນີ້ ມີ 7 ແຫ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ.ອ່ານຕື່ມ

SUFORD Overview