ຄະນະການຈັດຕັ້ງ SUFORD SU

organizational_structurelao

ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຂັ້ນສູນກາງ: ທ່ານ ບຸນປອນ ແສງທອງ
ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາ: Mr. Esa Puustjärvi
ທີ່ປຶກສາດ້ານ ການສືບຢັ່ງທາງໄກ ວຽກປ່າໄມ້: Mr. Markus Kukkonen
ທີ່ປຶກສາດ້ານການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້: Mr. Manuel Bonita
ທີ່ປຶກສາດ້ານປ່າໄມ້ບ້ານ: Mr. Edwin Payuan
ທີ່ປຶກສາດ້ານການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ: Mr. Aidan Flanagan
ທີ່ປຶກສາດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາ ແລະ ການມີມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົ່າ: Mr. Steeve Daviau
ທີ່ປຶກສາດ້ານພັດທະນາຊິວິດການເປັນຢູ່/ວຽກງານກະສິກຳປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ: Mr. Peter Greindl
ທີ່ປຶກສາດ້ານການຕິດຕາມກວດກາ ແລະປະເມີນຜົນ: Ms. Paula Williams
ທີ່ປຶກສາດ້ານການສື່ສານ: Ms. Hannah McDonald-Moniz
ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ: ທ່ານ ລີໂອ ອີໂຣລາ
ທີ່ປຶກສາດ້ານ ICT: Mr. Lauri Pynnönen
ພະນັກງານວິຊາການໜຸ່ມນ້ອຍ: ທ່ານ ຈຸດຊີ ວິດິງ
ທີ່ປຶກສາພາຍໃນດ້ານວຽກງານປ່າໄມ້: ທ່ານ ບົວເພັດ ພິລາເກດ
ທີ່ປຶກສາພາຍໃນດ້ານວຽກງານປ່າໄມ້: ທ່ານ ສະໄຫວ ທຳມະວົງສາ
ທີ່ປຶກສາພາຍໃນດ້ານການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່: ທ່ານ ທິນນະກອນ ມີໄຊຜົນ
ທີ່ປຶກສາພາຍໃນດ້ານການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່: ທ່ານ ສົມພັນ ພົມມາ
ທີ່ປຶກສາພາຍໃນດ້ານການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່: ທ່ານ ວິລະສັກ ຈັນທະວົງ
ຊ່ຽວຊານດ້ານ ຈີໄອອັດສ໌: ທ່ານ ພູຂົງ ພົງສາ
ຜູ້ຊ່ວຍ ຜູ້ປະສານງານຂັ້ນສູນກາງ: ນາງ ສີດາວອນ ຈັນທະວົງ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ: ນາງ ສິມປະເສີດ ລາດສະວົງ